Bitwa o Baszte bieg OCR w Raciborzu
Szczegóły wydarzenia, zapisy, regulamin

Regulamin

REGULAMIN Biegu:

"Bitwa o Baszte "-bieg OCR dla dzieci

CEL ZAWODÓW:
Celem zawodów jest propagowanie biegów z przeszkodami "OCR" i aktyności fizycznej
wsród dzieci

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Raciborki OCR
Racibórz ul.Sliska

WSPOLORGANIZATOR :
MIASTO RACIBORZ
OSIR RACIBORZ

DEFINICJE
Sędzia/Koordynator – przeszkolona wcześniej i oznaczona (w sposób ogłoszony przed rozpoczęciem zawodów) osoba, która nadzoruje pokonywanie przez Uczestników niektórych przeszkód. Sędzia ma prawo uznać, że przeszkoda nie została przez danego zawodnika pokonana poprawnie.

Wolontariusz – oznaczona (w sposób ogłoszony przed rozpoczęciem zawodów) osoba, która czuwa nad pokonywaniem przez zawodników trasy, kieruje zawodników, czuwa nad kolejnością pokonywania przez zawodników przeszkód w razie kolejek na przeszkodach.

Zawody – oznacza "Bitwa o Baszte "-bieg OCR dla dzieci

TERMIN, MIEJSCE I REALIZACJA:
Zawody odbędą się 11.11.2021r
w Raciborzu na.ul Basztowej

Harmonogram z uwzględnieniem godzin startów poszczególnych kategorii zostanie ogłoszony osobnym dokumentem.

ELITKA kategoria 6-8 lat chłopcy/dziewczynki
ELITKA kategoria 9-11 lat chłopcy/dziewczynki
ELITKA kategoria 12-14 lat chłopcy/dziewczynki

OPEN kategoria 2-5 lat chłopcy/dziewczynki
OPEN kategoria 6-9 lat chłopcy/dziewczynki

 

FAMILY OPEN
Harmonogram zawodów może zostać zmieniony (np. ze względu na ograniczenia wynikające z reżimu sanitarnego oraz liczby uczestników), o czym uczestnicy zostaną powiadomieni w specjalnym komunikacie najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem.

Plany przebiegu tras udostępnione zostaną przed rozpoczęciem zawodów

Zakłada się możliwość podziału kategorii wiekowych na mniejsze grupy.

Cały przebieg trasy będzie oznaczony w sposób widoczny częściowo taśmą, pachołkami sygnalizacyjnymi lub innymi znacznikami (oznaczenia stosowane będą wymiennie)

Pomiar czasu :brak

 

ZASADY UCZESTNICTWA, PUNKTY KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU
Zawodników obowiązuje limit czasu, który wynosi 30 min

Po upływie limitu czasu Zawodnik jest zobowiązany udać się po trasie do mety w jak najszybszym czasie bez pokonywania przeszkód.


Na trasie Biegu zawodnikom zabrania się przyjmowania od innych zawodników i osób trzecich pożywienia i innych przedmiotów (włącznie z wodą). Przyjmowanie jakiejkolwiek pomocy skutkuje dyskwalifikacją zawodnika (nie dotyczy OPEN i FAMILY OPEN).

Zabrania się przebywania na trasie biegu (poza taśmą lub oznaczeniem) rodziców/opiekunów Uczestnika (nie dotyczy OPEN i FAMILY OPEN).

Zawodnik zobowiązany jest do regulaminowego pokonania przeszkód na całej długości trasy. Instruktaż pokonywania przeszkód zostanie przedstawiony przed startem przez Sędziego/Koordynatora.

 

Pokonywanie przeszkody z pomocą innych Uczestników, Sędziów, Wolontariuszy albo osób trzecich skutkuje dyskwalifikacji (nie dotyczy OPEN i FAMILY OPEN)

UCZESTNICTWO
Prawo uczestnictwa we wszystkich biegach organizowanych w ramach mają wyłącznie osoby:

-nie wykazują objaw zakażenia koronawirusem (COVID-19);
-nie przebywają na kwarantannie;
-zobowiążą się do poinformowania Organizatora o wystąpieniu u nich w ciągu 14 dni od zawodów objawów zakażenia koronawirusem lub uzyskają dodatni wynik testu w tym zakresie.
Na okoliczność powyższych zobowiązań Opiekunowie/Rodzice Uczestnika mają obowiązek podpisać stosowne oświadczenia przy odbiorze pakietu startowego.

Przyporządkowanie zawodnika do danej kategorii wiekowej odbywa się na podstawie

rocznika jego urodzenia.

Każdy Zawodnik zobowiązany jest przestrzegać zasad fair play. Jakiekolwiek przejawy agresji, niesportowego zachowania lub dyskryminacji – zarówno wobec innych zawodników - sędziów, wolontariuszy, publiczności - w trakcie ZAWODÓW mogą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją Zawodnika.

Zawodnik jest zobowiązany wewłasnym zakresie zapewnić sobie strój adekwatny do warunków atmosferycznych. Start w butach z kolcami jest zabroniony. Start bez butów jest zabroniony.

O dopuszczeniu Zawodnika do startu decyduje Sędzia/Koordynator zawodów, którego decyzje są ostateczne.

Zawodnik ma obowiązek pokonać wszystkie przeszkody na trasie biegu. Niepokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją, chyba, że zasady pokonania przeszkody będą dopuszczać alternatywną opcję.

Zawodnik powinien bezwzględnie trzymać się wyznaczonej trasy biegu. Zejście z trasy, w celu skrócenia biegu lub ominięcia innego zawodnika może skutkować dyskwalifikacją.

Zawodnicy powinni się charakteryzować dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Nie jest wymagana umiejętność pływania.

Należy bezwzględnie przestrzegać komunikatów i poleceń Sędziego/Koordynatora jak i wolontariuszy. Niewykonanie polecenia może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

 

 

Zawodnicy/Opiekunowie Zawodnika nie mają prawa kwestionować poleceń i decyzji

wolontariuszy w trakcie biegu.

Sędzia ma prawo zabronić zawodnikowi podejścia do pokonania przeszkody biorąc pod uwagę stan zdrowia i zdecydować tym samym o konieczności zejścia z trasy zawodów i dyskwalifikacji zawodnika.

 

ZASADY RYWALIZACJI. TRASA I PRZESZKODY
Na trasie biegu zlokalizowane są przeszkody naturalne oraz ustawione są przeszkody konstrukcyjne. Zawodnik ma za zadanie pokonać wszystkie przeszkody poruszając się w obrębie wyznaczonej trasy oraz w sposób właściwy wg instrukcji.

Zawodnik ma max. dwa podejścia każdej przeszkody (nie dotyczy OPEN I FAMILY OPEN)

Za rozpoczęcie próby pokonywania przeszkody uważa się przekroczenie linii granicznej, bądź chwycenie obiema dłońmi elementów przeszkody.

Skuteczne pokonanie przeszkody zostaje zaliczone po poprawnym, samodzielnym

wykonaniu instrukcji pokonania przekazanej wcześniej przez Koordynatora.

Na końcu trasy biegu zlokalizowane jest zadanie karne, które zawodnik pokonuje w przypadku niepokonania przeszkody (utrata opaski) wg zasad opisanych poniżej.

Zawodnik pokonujący trasę oraz przeszkody wg zapisów regulaminu jest klasyfikowany wyłącznie na podstawie uzyskanego przez siebie czasu wynikającego z elektronicznego systemu pomiaru czasu (nie dotyczy OPEN).

Zasady startu / klasyfikacji dla ELITKA :

Zawodnik otrzymuje TRZY OPASKI, które umieszcza na nadgarstku.

Zawodnik po próbie i niepokonaniu przeszkody może podejść do niej jeszcze raz (1 dodatkowa próba).

Niepokonanie przeszkody skutkuje umieszczeniem specjalnego oznaczenia w widocznym miejscu (znak markerem) po 2 nieudanych próbach Zawodnik traci opaskę.

Dla zawodnika oznaczenie nie pokonanej przeszkody oznacza wykonanie 1 rundy karnej zlokalizowanej przy mecie.

Utrata trzech opasek wiąże się z dyskwalifikacją.

Zasady startu / klasyfikacji dla OPEN :
Zawodnik może pokonywać przeszkodę wielokrotnie.

Zawodnik może korzystać z pomocy osób trzecich : Wolontariusz, Opiekun

Zawodnicy startują bez pomiaru czasu

Nie ma klasyfikacji/podium dla kategorii OPEN

 

 

 

 

BIURO ZAWODÓW. WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW
Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów mieszczącym się na terenie zorganizowanych zawodów w czasie otwarcia biura w dniu 11.11.2021 w godz. 7:00-9:30 r.

Podczas weryfikacji, Opiekunowie Zawodnika muszą okazać dokument tożsamości. Wymagany będzie własnoręczny podpis Opiekuna Zawodnika na liście osób wyrażających zgodę na udział w biegu – zgoda opiekuna prawnego wyrażona na piśmie. Organizatorzy udostępnią na swojej stronie internetowej formularz zgody. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed biegiem i w jego trakcie jest ostateczna.

Na terenie Biura Zawodów organizator zapewnia miejsce do przebrania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie zawodów.
WYNIKI
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie całej trasy biegu i ukończenie zawodów w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie, nie będą sklasyfikowani.

Podczas Zawodów prowadzona będzie klasyfikacja Zawodników z podziałem na dziewczynki i chłopców, z podziałem na kategorie wiekowe.

Do klasyfikacji ostatecznej będzie brany pod uwagę czas pokonania trasy oraz pokonanie wszystkich przeszkód na trasie, potwierdzone przez sędziów.

Wyłonienie medalistów zawodów zostanie rozstrzygnięte według tzw. czasów brutto, tzn. według czasu liczonego od wystrzału startera bądź komendy do startu wydanej w innej formie.

 

PROTESTY
Protesty można składać w trakcie lub bezpośrednio po nim, maksymalnie do 30 minut

po biegu na danym dystansie.

 

 

Protest musi być złożony w formie pisemnej, a jego rozpatrzenie musi być poprzedzone uiszczeniem opłaty w wysokości 200 zł. (opłata zostanie zwrócona w przypadku potwierdzenia zasadności protestu).

Protesty rozstrzygnie Komisja złożona z Sędziego Głównego i Organizatora,

W razie wątpliwości, ostateczna interpretacja zasad należy do sędziego głównego.

 

ZGŁOSZENIA
Zawodnik zgłasza się przez opiekuna do startu poprzez formularz dostępny na

https://zobaczwyniki.pl/wydarzenie

Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc.

Zgłoszenia będą przyjmowane oddnia URUCHOMIENIA ZAPISOW NA PLATFORMIE

do wykorzystania limitu miejsc.

Zgłoszenia do zawodów dokonywane są poprzez formularz elektroniczny.

Opiekun Zawodnika jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu obsługującego przyjmowanie zgłoszeń.

Zawodnik zostaje wpisany na listę startową dopiero po dokonaniu wpłaty na konto wskazane w formularzu. Wpłata powinna być dokonana w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia. Nieopłacone w tym terminie zgłoszenia będą usuwane.

Wysokość opłaty startowej:

 

OPŁATA ZA PAKIET START ELITKA: 49zł

OPŁATA ZA PAKIET START FAMILY OPEN (dowolna kombinacja drużyny -49zł za osobę) dowzwolony jest start dzieci, które startowały w innej formule 

 

Przepisywanie pakietów startowych między zawodnikami jest możliwe – w tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny 730071181

Rezygnacja – w przypadku rezygygnacja przepada wpisowe za bieg.

 

 

Odwołanie wydarzenia - w przypadku odwołania wydarzenia spowodowanego decyzjami odgórnymi (zaostrzenie regulacji
sanitarnych w związku z epidemią COVID- 19), zawodnik otrzyma zwrot poniesionych kosztów opłaty startowej.

 

Pakiet startowy zawiera:

opiekę medyczną na trasie biegu

medal za ukończenie biegun

apój w strefie mety

 

PŁATNOŚCI DOKONUJEMY na zrzutkę , tytułem "imię i nazwisko zawodnika" do 4.11.2021r.

WYNIKI I DEKORACJA
Ceremonia dekoracji i wręczenia nagród odbędzie się w dniu 11 listopada 2021 roku.

Organizator zastrzega, że nagrody nie będą wysyłane drogą pocztową. Nieodebraną podczas ceremonii nagroda będzie można odebrać na umówionych warunkach w innym terminie.

Organizator przewiduje pamiątkowe medale dla wszystkich sklasyfikowanych Zawodników.

Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w Zawodach w formule ELITKA w każdej z kategorii.

 

UWAGI KOŃCOWE
Numer startowy powinien być umieszczony w widocznym miejscu. Opaska powinna być umieszczona w widocznym miejscu.

Organizator przestrzega przed zaśmiecaniem trasy biegu – opakowania po odżywkach, butelki
oraz wszelkie śmieci zabieramy za sobą i zostawiamy na mecie pod rygorem dyskwalifikacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie

Zawodów.

Z ostateczną wersją Regulaminu będzie można się zapoznać przed startem w Biurze Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników biorących udział w imprezie w środkach masowego

 

 

przekazu w celach promocyjnych. Uczestnicy przekazują Organizatorowi prawo do

wykorzystywania ich wizerunku w ww. zakresie.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania w trakcie trwania zapisów oficjalnych komunikatów, które po pojawieniu się będą dołączane do regulaminu jako załączniki. Komunikaty będą tyczyły się wielu aspektów tj. doprecyzowanie sposobu pokonywania przeszkód, działanie systemu opaskowego, systemu pomiaru czasu, oznakowania trasy, prawa i obowiązki sędziów zawodów i inne.

Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać deklaracje uczestnictwa – wzór deklaracji dorosłego/małoletniego w załączniku Regulaminu

 

REŻIM SANITARNY
Zawody zostaną przeprowadzone przy uwzględnieniu reguł sanitarnych obowiązujących lub zalecanych na dzień rozegrania zawodów przez odpowiednie władze państwowe.

 


https://fb.me/e/12Zxr8hO6

INFORMACJE KONTAKTOWE DO WYDARZENIA:
Bitwa o Baszte bieg OCR w Raciborzu

Stowarzyszenie Raciborki OCR

ul.Sliska 

47-400 Racibórz

tel.730071181