II Bieg Zwiadowcy Militaria.pl
Szczegóły wydarzenia, zapisy, regulamin
INFORMACJE O IMPREZIE
Lokalizacja: Racibórz -Arboretum
Miasto: Racibórz
Województwo: śląskie
Adres:
Rejestracja: od 05-04-2023 do 30-06-2023
CENNIK
ZAWODNICY
Limit miejsc:
82
Opłaconych:
11
Zapisanych:
42

O wydarzeniu

REGULAMIN Ligi Wojów OCR -kids /famili

ORGANIZOWANYCH PRZEZ

STOWARZYSZENIE RACIBORKI OCR

CEL ZAWODÓW: Celem zawodów jest propagowanie biegów przeszkodowych OCR/ NINJA i aktywności fizycznej wśród dzieci i dorosłych

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Raciborki OCR Racibórz ul .Śliska 16 tel.730071181 Michał Miczek Regon : 388757410 NIP: 6392022926

WSPÓŁORGANIZATOR :Racibórz 

                                      Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu

                                      Drengowie znad Górnej Odry

 

DEFINICJE Sędzia/Koordynator – przeszkolona wcześniej i oznaczona (w sposób ogłoszony przed rozpoczęciem zawodów) osoba, która nadzoruje pokonywanie przez Uczestników niektórych przeszkód. Sędzia ma prawo uznać, że przeszkoda nie została przez danego zawodnika pokonana poprawnie. Wolontariusz – oznaczona (w sposób ogłoszony przed rozpoczęciem zawodów) osoba, która czuwa nad pokonywaniem przez zawodników trasy, kieruje zawodników, czuwa nad kolejnością pokonywania przez zawodników przeszkód w razie kolejek na przeszkodach.Zawody – oznacza jedno z wydarzeń Ligi Wojów - bieg OCR dla dzieci

 

NAZWA, TERMIN,MIEJSCE ZAWODÓW:

Nazwa zawodów : Bieg Zwiadowcy Termin 1.04.2023                         Miejsce : Racibórz / Arboretum Bramy Morawskiej

Nazwa zawodów : Furia Wojów Termin 03.05.2023                             Miejsce : Racibórz / Arboretum Bramy Morawskiej - Osada Drengów

Nazwa zawodów : III Mistrzostwa Raciborza Ninja Termin 1.09.2023 Miejsce : Racibórz  / Płonia

Nazwa zawodów :II Bieg Zwiadowcy ,termin  08.07.2023                                   Miejsce : Racibórz / Arboretum Bramy Morawskiej

 

 

Klasyfikacja Ligi :

ELITKA kategoria 6-8 lat chłopcy/dziewczynki.

ELITKA kategoria 9-10 lat chłopcy/dziewczynki

ELITKA kategoria 11-13 lat chłopcu/dziewczynki

ELITKA kategoria Junior 14-17 lat chłopcy/dziewczynki 

Harmonogram zawodów może zostać zmieniony (np. ze względu na ograniczenia wynikające z reżimu sanitarnego oraz liczby uczestników), o czym uczestnicy zostaną powiadomieni w specjalnym komunikacie najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem. Plany przebiegu tras udostępnione zostaną przed rozpoczęciem zawodów Zakłada się możliwość podziału kategorii wiekowych na wieksze grupy. Cały przebieg trasy będzie oznaczony w sposób widoczny częściowo taśmą, pachołkami sygnalizacyjnymi lub innymi znacznikami (oznaczenia stosowane będą wymiennie) Pomiar czasu :grzybki Harmonogram z uwzględnieniem godzin startów poszczególnych kategorii zostanie ogłoszony osobnym dokumentem.

 

ZASADY UCZESTNICTWA, PUNKTY KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu, który wynosi 30 min kids (bieg) 5min (ninja)

2. Po upływie limitu czasu Zawodnik jest zobowiązany udać się po trasie do mety w jak najszybszym czasie bez pokonywania przeszkód.

3. Na trasie Biegu zawodnikom zabrania się przyjmowania od innych zawodników i osób trzecich pożywienia i innych przedmiotów (włącznie z wodą). Przyjmowanie jakiejkolwiek pomocy skutkuje dyskwalifikacją zawodnika (nie dotyczy OPEN i FAMILY).

4. Zabrania się przebywania na trasie biegu (poza taśmą lub oznaczeniem) rodziców/opiekunów Uczestnika

5. Zawodnik zobowiązany jest do regulaminowego pokonania przeszkód na całej długości trasy. Instruktaż pokonywania przeszkód zostanie przedstawiony przed startem przez Sędziego/Koordynatora.

6. Pokonywanie przeszkody z pomocą innych Uczestników, Sędziów, Wolontariuszy albo osób trzecich skutkuje dyskwalifikacji (nie dotyczy FAMILY /OPEN)

 

 

UCZESTNICTWO:

1. Prawo uczestnictwa we wszystkich biegach organizowanych w ramach mają wyłącznie osoby: - nie wykazują objaw zakażenia koronawirusem (COVID-19); - nie przebywają na kwarantannie; - zobowiążą się do poinformowania Organizatora o wystąpieniu u nich w ciągu 14 dni od zawodów objawów zakażenia koronawirusem lub uzyskają dodatni wynik testu w tym zakresie. Na okoliczność powyższych zobowiązań Opiekunowie/Rodzice Uczestnika mają obowiązek podpisać stosowne oświadczenia przy odbiorze pakietu startowego.

2. Przyporządkowanie zawodnika do danej kategorii wiekowej odbywa się na podstawie rocznika jego urodzenia.

3. Każdy Zawodnik zobowiązany jest przestrzegać zasad fair play. Jakiekolwiek przejawy agresji, niesportowego zachowania lub dyskryminacji – zarówno wobec innych zawodników - sędziów, wolontariuszy, publiczności - w trakcie ZAWODÓW mogą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją Zawodnika.

4. Zawodnik jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić sobie strój adekwatny do warunków atmosferycznych. Start w butach z kolcami jest zabroniony. Start bez butów jest zabroniony.

5. Dopuszczeniu Zawodnika do startu decyduje Sędzia/Koordynator zawodów, którego decyzje są ostateczne.

6. Zawodnik ma obowiązek pokonać wszystkie przeszkody na trasie biegu. Niepokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją, chyba, że zasady pokonania przeszkody będą dopuszczać alternatywną opcję.

7. Zawodnik powinien bezwzględnie trzymać się wyznaczonej trasy biegu. Zejście z trasy, w celu skrócenia biegu lub ominięcia innego zawodnika może skutkować dyskwalifikacją.

8. Zawodnicy powinni się charakteryzować dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Nie jest wymagana umiejętność pływania.

9. Należy bezwzględnie przestrzegać komunikatów i poleceń Sędziego/Koordynatora jak i wolontariuszy. Niewykonanie polecenia może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

10. Zawodnicy/Opiekunowie Zawodnika nie mają prawa kwestionować poleceń i decyzji wolontariuszy w trakcie biegu. 

11. Sędzia ma prawo zabronić zawodnikowi podejścia do pokonania przeszkody biorąc pod uwagę stan zdrowia i zdecydować tym samym o konieczności zejścia z trasy zawodów i dyskwalifikacji zawodnika.

 

ZASADY RYWALIZACJI. TRASA I PRZESZKODY

1. Na trasie biegu zlokalizowane są przeszkody naturalne oraz ustawione są przeszkody konstrukcyjne. Zawodnik ma za zadanie pokonać wszystkie przeszkody poruszając się w obrębie wyznaczonej trasy oraz w sposób właściwy wg instrukcji.

2. Zawodnik ma max. dwa podejścia do każdej przeszkody (nie dotyczy kategorii OPEN I FAMILY,) oraz biegu Zwiadowca

3. Za rozpoczęcie próby pokonywania przeszkody uważa się przekroczenie linii granicznej, bądź chwycenie obiema dłońmi elementów przeszkody.

4. Skuteczne pokonanie przeszkody zostaje zaliczone po poprawnym, samodzielnym wykonaniu instrukcji pokonania przekazanej wcześniej przez Koordynatora.

5. Na końcu trasy biegu zlokalizowane jest zadanie karne, które zawodnik pokonuje w przypadku niepokonania przeszkody (utrata opaski) wg zasad opisanych poniżej.

6. Zawodnik pokonujący trasę oraz przeszkody wg zapisów regulaminu jest klasyfikowany wyłącznie na podstawie uzyskanego przez siebie czasu wynikającego z elektronicznego systemu pomiaru czasu (nie dotyczy OPEN i FAMILY).

7. Korzystanie z przeszkód przed zawodami, wejście na wyznaczoną trasę grozi dyskwalifikacją.

 

Zasady startu / klasyfikacji dla ELITKA /ELITA:

Zawodnik otrzymuje TRZY OPASKI, które umieszcza na nadgarstku. Zawodnik po próbie i niepokonaniu przeszkody może podejść do niej jeszcze raz (1 dodatkowa próba). Niepokonanie przeszkody skutkuje umieszczeniem specjalnego oznaczenia w widocznym miejscu (znak markerem) po 2 nieudanych próbach Zawodnik traci opaskę. Dla zawodnika oznaczenie nie pokonanej przeszkody oznacza wykonanie 1 rundy karnej zlokalizowanej przy mecie lub koło danej przeszkodzie Utrata trzech opasek wiąże się z dyskwalifikacją. Dodatkowo wprowadza się punktacje dla zawodników, za zajęte miejsca w kwalifikacji końcowej poszczególnych biegów, które będą naliczane do “Ligi Wojów OCR 2023”: Furia Wojów “Bitwa o osadę Drengów “ i III Mistrzostwa Raciborza Ninja ,jeden z II edycji Biegu Zwiadowy ( lepszy wynik)

I.miejsce 60pkt

II.miejsce 50pkt

III.miejsce 40pkt

IV miejsce 30pkt kolejne miejsca za dyskwalifikacje -brak opasek również 1pkt lub udział w fali open ) 

Płatności

Bieg Zwiadowcy 

                             49zl do  02.07.2023

                             89zl  do 30.06.2023

                             100zł w dniu zawodów

III Mistrzostwa Raciborza Ninja - kids 69zł do końca stycznia

                                                             79zł od 1 lutego 

                                                            100zł w dniu zawodów

FURIA WOJÓW KIDS / OPEN DOROŚLI 79zł do końca lutego / 99zł (dorosli)

                                                           89zł do 31.03 / 120zł (dorosli)

                                                           89zł do 23.04 / 150zł (dorosła)

                                                          100zł w dniu zawodów / 180zł (dorosli)

Wpłate nalezy dokonać na konto : Stowarzyszenie Raciborki OCR Nr konta :50 1090 1766 0000 0001 4895 2460

                                                                                                      w tytule : DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE imie i nazwisko zawodnika

INFORMACJE KONTAKTOWE DO WYDARZENIA:
II Bieg Zwiadowcy Militaria.pl
Brak informacji